کیس


راهنمای انتخاب سایز کیس :

یک دوم : با طول حدودا ۸۰ سانت مناسب چوب هایی هستند که از وسط باز میشوند ،مثل چوب های ایتبال

یک سوم : با طول حدودا ۱۲۰ سانت مناسب چوب هایی که از تقریبا ۳۰ سانت پایین دسته باز میشوند

یک تکه : با طول حدودا ۱۵۰ سانت برای چوب هایی که باز نمیشوند مناسب است